Op maandag t/m vrijdag voor 22:00 besteld? Dezelfde dag nog verzonden!

Nederland / Nederlands / EUR

Algemene Voorwaarden

Datum: 8 december 2023

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 9c Climbing: de vennootschap 9c Climbing, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Sittard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder registratienummer 80199003;
 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door 9c Climbing worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en 9c Climbing;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen email - dat Consument of 9c Climbing in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen Consument en 9c Climbing tot het leveren van goederen en/of diensten door 9c Climbing aan Consument;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen 9c Climbing en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en 9c Climbing gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 • Werkdag: alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag waarop de verjaardag van het Nederlandse staatshoofd officieel wordt gevierd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen van 9c Climbing aan Consument en op alle Overeenkomsten tussen 9c Climbing en Consument - van welke aard dan ook - en alle (andere) rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en Overeenkomsten die al dan niet daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen.
2.2
Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor nadere dan wel aanvullende Overeenkomsten tussen 9c Climbing en Consument.
2.3
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 9c Climbing voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij 9c Climbing zijn in te zien en dat zij op verzoek van Consument zo spoedig mogelijk kosteloos beschikbaar worden gesteld.
2.4
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Consument langs elektronische weg, of op andere wijze, kosteloos beschikbaar zullen worden gesteld.
2.5
Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan 9c Climbing zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Het aanbod

3.1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2.
9c Climbing besteedt veel zorg en aandacht aan het online zetten van productinformatie, beschrijvingen en afbeeldingen, maar in geval van eventuele fouten in, of onvolledigheid van, de verstrekte informatie kunnen hier door Consument geen rechten aan worden ontleend. Als 9c Climbing gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze slechts voor illustratieve doeleinden. Vergissingen of fouten in het aanbod binden 9c Climbing niet.
3.3.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.4.
Als een product onverhoopt niet meer beschikbaar is nadat Consument een aanbod heeft aanvaard, vergoedt 9c Climbing alle eventuele betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten (behoudens hetgeen gesteld wordt in artikel 8.3, tweede zin), onverwijld doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, en nadat Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden, slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door 9c Climbing.
4.2.
Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 9c Climbing langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 9c Climbing is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.
4.3.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 9c Climbing passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Consument elektronisch kan betalen, zal 9c Climbing daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4.
9c Climbing kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 9c Climbing op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5.
Indien een aanbod een kennelijk foutieve prijs bevat, om welke reden dan ook, heeft 9c Climbing het recht de Overeenkomst alsnog te ontbinden, zelfs als deze reeds bevestigd werd. 9c Climbing vergoedt alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.
4.6.
9c Climbing zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van 9c Climbing waar Consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
4.7.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij producten:
5.1.
Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd zonder opgave van redenen ontbinden. 9c Climbing mag Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
5.2.
Voor de bedenktijd bij uitverkoopproducten geldt een periode van 14 dagen, voor alle andere producten geldt een periode van 30 dagen.
5.3.
De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het betreffende product heeft ontvangen. 9c Climbing behoudt zich het recht voor om – in geval van verschillende levertijden – de levering van de bestelling uit te stellen totdat de gehele bestelling in een keer compleet geleverd kan worden.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
5.4.
Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 9c Climbing mag Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
5.5.
De in lid 4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6. Verplichtingen van Consument tijdens de bedenktijd

6.1.
Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2.
Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
6.3.
Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als 9c Climbing hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument en kosten daarvan

7.1.
Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan 9c Climbing.
7.2.
Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen (14 dagen in geval van uitverkoopartikelen) vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) 9c Climbing. Dit hoeft niet als 9c Climbing heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
7.3.
Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en inclusief verpakking, en conform de door 9c Climbing verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.4.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
7.5.
Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij 9c Climbing schriftelijk aangeeft de kosten zelf te dragen.
7.6.
Indien Consument van buiten de EU herroept, zullen kosten die voortkomen uit invoerrechten, of andere belastingen, vergoedingen of heffingen die door de douane of andere autoriteiten in het land van ontvangst worden opgelegd, door 9c Climbing niet aan Consument worden vergoed.
7.7.
Indien Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is Consument 9c Climbing een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door 9c Climbing is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.8.
Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming.
7.9.
Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8. Verplichtingen van 9c Climbing bij herroeping

8.1.
Als 9c Climbing de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.2.
9c Climbing vergoedt alle betalingen van Consument door 9c Climbing in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch uiterlijk binnen 5 werkdagen volgend op de dag waarop 9c Climbing het door Consument geretourneerde product heeft ontvangen.
8.3.
Eventuele aan de Consument in rekening gebrachte verzendkosten worden slechts vergoed indien alle artikelen die tezamen besteld zijn geretourneerd worden. In het geval dat, door het retourneren van één of meer van de artikelen in een bestelling, de resterende orderwaarde onder de drempel voor gratis verzending uitkomt, is 9c Climbing gerechtigd de verzendkosten in mindering te brengen op het aan Consument terug te betalen bedrag.
8.4.
9c Climbing gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument, behoudens eventuele kosten welke door de eigen bank van Consument in rekening worden gebracht.
8.5.
Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 9c Climbing de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

9c Climbing sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:
9.1.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
 2. Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra 9c Climbing de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
9.2.
Volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
9.3.
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.4.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9.5.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
9.6.
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop 9c Climbing geen invloed heeft;
9.7.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9.8.
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
9.9.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
 2. Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10. De prijs

10.1.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege.
10.2.
Prijsverhogingen voor duurovereenkomsten, binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
10.3.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien 9c Climbing dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
10.4.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11. Nakoming overeenkomst en garantie

11.1.
9c Climbing staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2.
In het geval dat de producten en/of diensten niet voldoen aan de specificaties zoals beschreven in lid 1, zal Consument dit, zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen 30 dagen (14 dagen in geval van uitverkoopartikelen of artikelen met een beperkte houdbaarheid) op ondubbelzinnige wijze kenbaar maken bij 9c Climbing.
11.3.
Zo snel mogelijk, maar tenminste binnen de termijn genoemd in lid 2, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) 9c Climbing. Dit hoeft niet als 9c Climbing heeft aangeboden het product zelf af te halen.
11.4.
9c Climbing is gerechtigd om, in geval van veiligheidsmiddelen, te vertrouwen op het oordeel van diens toeleverancier, fabrikant of importeur met betrekking tot de deugdelijkheid van het product. Het oordeel van de fabrikant is in deze gevallen bindend, voor zowel Consument als 9c Climbing.
11.5.
In het geval dat de producten en/of diensten niet voldoen aan de specificaties zoals beschreven in lid 1, zal 9c Climbing, in samenspraak met Consument, zorgdragen voor het leveren van vervangende producten en/of diensten (mits deze nog voorradig zijn), dan wel alle betalingen, inclusief de kosten van de retourzending vergoeden.
11.6.
In geval de bestelde producten wel verzonden zijn, maar deze onverhoopt niet worden geleverd, moet Consument dit binnen uiterlijk 30 dagen melden. Als Consument nalaat om binnen deze termijn melding te maken van de niet-levering, vervalt alle recht op vergoeding.
11.7.
Eventuele aan de Consument in rekening gebrachte verzendkosten worden slechts vergoed indien alle artikelen die tezamen besteld zijn geretourneerd worden. In het geval dat, door het retourneren van één of meer van de artikelen in een bestelling, de resterende orderwaarde onder de drempel voor gratis verzending uitkomt, is 9c Climbing gerechtigd de verzendkosten in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.
11.8.
Een door 9c Climbing, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Consument op grond van de overeenkomst tegenover 9c Climbing kan doen gelden indien 9c Climbing is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
11.9.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van 9c Climbing, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1.
9c Climbing is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid af voor verlies, schade zij het direct, indirect, gevolgschade of anderszins, persoonlijk letsel, of kosten van welke aard dan ook, die Consument of derden zouden kunnen lijden, veroorzaakt door het gebruik van producten of informatie verstrekt door 9c Climbing en/of veroorzaakt door toegang tot en gebruik van de website(s) van 9c Climbing of veroorzaakt door het niet naleven door 9c Climbing van deze Algemene Voorwaarden, tenzij dergelijk verlies en/of dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten, of grove nalatigheid aan de kant van 9c Climbing.
12.2.
Indien de bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing zijn, is aansprakelijkheid van 9c Climbing steeds beperkt tot het bedrag dat voor de producten in rekening werd gebracht.

Artikel 13. Levering en uitvoering

13.1.
9c Climbing zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2.
Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan 9c Climbing kenbaar heeft gemaakt.
13.3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal 9c Climbing geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen verwerken, tenzij een andere verwerkingstermijn is overeengekomen. Leveringen van de bestelling aan Consument door derde partijen kunnen door 9c Climbing niet binnen een bepaalde termijn gegarandeerd worden, hoewel onder normale omstandigheden levering binnen 30 dagen verwacht mag worden. Hetgeen bepaald is in artikel 11.6 blijft onverkort van toepassing. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden verwerkt, ontvangt Consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.4.
9c Climbing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een te late levering, anders dan beschreven in het voorgaande lid.
13.5.
Na ontbinding conform het derde lid zal 9c Climbing het bedrag dat Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.6.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 9c Climbing tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf aangewezen en aan 9c Climbing bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.7.
Voor leveringen buiten Nederland kan het zijn dat Consument invoerrechten, of andere belastingen, vergoedingen of heffingen die door de douane of andere autoriteiten in het land van ontvangst worden opgelegd, moet betalen. Deze kosten en/of heffingen komen voor rekening van Consument.
13.8.
Indien Consument een levering weigert of indien een bestelling als gevolg van een foutieve adressering niet kan worden geleverd, is Consument verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Artikel 14. Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging:
14.1.
Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
14.2.
Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
Verlenging:
14.3.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
14.4.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn is drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Duur:
14.5.
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15. Betaling

15.1.
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt een betalingstermijn van 14 dagen aan op de dag nadat Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
15.2.
Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 9c Climbing te melden.
15.3.
Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 9c Climbing is gewezen op de te late betaling en 9c Climbing Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 9c Climbing gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 60. 9c Climbing kan ten voordele van Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16. Cadeaukaarten

16.1.
(digitale) Cadeaukaarten kunnen alleen besteed worden via het kanaal waar de (digitale) cadeaukaart aangekocht werd.
16.2.
Een (digitale) cadeaukaart geeft de drager het recht om goederen en diensten te betalen tot het saldo van de (digitale) cadeaukaart.
16.3.
Het saldo van een (digitale) cadeaukaart kan in delen worden besteed, tot het volledige saldo gebruikt is.
16.4.
Indien het saldo van de (digitale) cadeaukaart onvoldoende is om het hele aankoopbedrag te voldoen, kan het resterende bedrag worden voldaan via een ander betaalmiddel.
16.5.
Een (digitale) cadeaukaart kan niet ingewisseld worden voor contant geld. De kaart is geen kredietkaart, debetkaart of laadpas. Er wordt geen wisselgeld gegeven, maar het resterende saldo kan gebruikt worden voor toekomstige aankopen, op voorwaarde dat de kaart niet verlopen is.
16.6.
Het saldo van de (digitale) cadeaukaart kan niet gebruikt worden om een andere (digitale) cadeaukaart te kopen.
16.7.
Indien een bestelling is betaald met een (digitale) cadeaukaart en er is om terugbetaling gevraagd, wordt het met de (digitale) cadeaukaart betaalde bedrag teruggestort op de (digitale) cadeaukaart.
16.8.
De aangekochte (digitale) cadeaukaarten vervallen 2 jaar na aankoop. (Digitale) cadeaukaarten die door 9c Climbing gratis uitgegeven worden kunnen een kortere vervaldatum hebben, met een minimum geldigheid van 1 dag na de datum van uitgifte.
16.9.
9c Climbing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of gestolen kaarten. In geval van verlies of diefstal van kaarten kan de (digitale) cadeaukaart niet geblokkeerd worden. Compensatie of terugbetaling in geval van verlies of schade is niet mogelijk.
16.10.
(digitale) Cadeaukaarten kunnen niet achteraf op een bestelling in mindering worden gebracht.
16.11.
Als 9c Climbing redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een (digitale) cadeaukaart is verkregen, gebruikt, of op een aankoop is toegepast, op frauduleuze of onrechtmatige wijze of op een andere manier die deze algemene voorwaarden schendt, of als een (digitale) cadeaukaart wordt gebruikt op een manier waardoor 9c Climbing redelijke gronden heeft om te vermoeden dat die onrechtmatig of frauduleus is, misleidend, oneerlijk of op een andere manier schadelijk voor 9c Climbing, 9c Climbing's partners of 9c Climbing's klanten, behoudt 9c Climbing zich het recht voor om zonder kennisgeving aan de kaarthouder, en zonder daarvoor restitutie aan te bieden, een dergelijke (digitale) cadeaukaart te annuleren, op te schorten, ongeldig te verklaren of te weigeren, bestellingen te weigeren, annuleren, of limiteren, en geld bij alternatieve betaalmethoden in rekening te brengen.

Artikel 17. Overmacht

17.1.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 9c Climbing ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Consument op te schorten, of te ontbinden, door Consument dit onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk mee te delen en zonder dat 9c Climbing gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
17.2.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 9c Climbing kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet limitatief verstaan: instorting van gebouwen, brand, overstroming, zwaar weer, explosie, ongevallen, oorlog, terrorisme, arbeidsconflict (waarbij werknemers van 9c Climbing niet betrokken zijn), handelingen van lokale of centrale overheden of andere bevoegde autoriteiten, onderbreking of storing van nutsvoorzieningen, onderbreking of storing van de website of IT-systeem van 9c Climbing veroorzaakt door derden, of vertragingen of niet-nakoming veroorzaakt door derden met inbegrip van fabrikanten en leveringsbedrijven.

Artikel 18. Klachtenregeling

18.1.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 9c Climbing.
18.2.
Bij 9c Climbing ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 9c Climbing binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
18.3.
Consument dient 9c Climbing in ieder geval 60 dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19. Geschillen

19.1.
Op overeenkomsten tussen 9c Climbing en Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen (in eerste aanleg) uitsluitend worden berecht door de ter zake bevoegde rechter binnen het arrondissement waar 9c Climbing is gevestigd, dan wel ingevolge de wettelijke bepalingen door de aldus bevoegde kantonrechter, zulks onverminderd het recht van 9c Climbing om enig geschil te doen laten beslechten door een andere ter zake bevoegde instantie.
19.3.
Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. De uitleg van 9c Climbing is hierbij leidend.
19.4.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden. De uitleg van 9c Climbing is hierbij leidend.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1.
9c Climbing heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
20.2.
Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 9c Climbing en Consument zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
20.3.
In geval door 9c Climbing niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd, brengt dit niet met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden niet (meer) van toepassing zouden zijn of dat 9c Climbing het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet vergelijkbare gevallen, de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Download:

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren, het verkeer op onze website te analyseren en bij te houden waar onze bezoekers vandaan komen.